PRIVACY VERKLARING Admin-online

Admin-online gevestigd en kantoorhoudende te Sprundel (4714SK) aan de Groenstraat 4, hierna te noemen “Admin-online” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Admin-online verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Admin-online u over de manier waarop Admin-online uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Admin-online worden aangeboden op www.admin-online.eu .
Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Persoonlijk Admin-online gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Admin- online past wat u op www.admin-online.eu ziet aan op uw interesses. Admin-online gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
2. Doel Admin-online verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.admin-online.eu, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Admin-online gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Admin-online.
3 . Bestelling Voor uw bestelling heeft Admin-online uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Admin-online verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.admin-online.eu bij een externe verkoper bestelt, geeft Admin-online uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Admin-online dat doet.
4 . Uw account In uw account op www.admin-online.eu slaat Admin-online onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.
5 . Klantenservice U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Admin-online registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Admin-online gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
6 . Nieuwsbrieven u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Admin-online heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Admin-online samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Admin-online meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via admin@admin-online.eu.
7 . Klantbeoordeling Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Admin-online over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Admin-online bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
8 . Prijsvragen Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Admin-online om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.
9 . Persoonlijk winkelen Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.admin-online.eu houdt Admin-online uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Admin-online haar aanbod aan u daarop aanpassen. Admin-online gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.admin-online.eu meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
 10 . Verbetering van diensten Admin-online Admin-online kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Admin-online uitvoeren, geeft Admin-online uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
11 . Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten Admin-online gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Admin-online uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid.
Ook kan Admin-online uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
12 . Achteraf betalen Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Admin-online uw kredietwaardigheid toetsen. Admin-online kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Admin-online uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
13 . Kopen bij externe verkopers Op www.admin-online.eu bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als u producten van een externe verkoper op www.admin-online.eu , kun u contact met die externe verkoper opnemen via admin@admin-online.eu . Admin-online slaat de berichten, die u aan die verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op www.admin-online.eu te kunnen verbeteren.
14 . Zakelijke klanten Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Admin-online deze gegevens net zoals die van andere klanten van Admin-online .
15 . Social media Op sommige plekken op www.admin-online.eu , kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Admin-online krijgt geen toegang tot uw social media-account.
16 . Andere doeleinden Tot slot kan Admin-online uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.
Artikel 2 Doorgifte aan derden
1 . Admin-online geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Admin-online voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Admin-online een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Admin-online op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1 . Admin-online maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Admin-online ontvangt.
Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1 . U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar admin@admin-online.eu of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.
Artikel 5 Cookies
1 . Het is mogelijk dat Admin-online tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.admin-online.eu werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.
Artikel 6 Aansprakelijkheid Admin-online
1 . Admin-online heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Admin-online verwerkt ten behoeve van www.admin-online.eu. Admin-online accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
Artikel 7 Bewaartermijn
1 . Admin-online bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.admin-online.eu , tenzij Admin-online op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1 . Admin-online behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.admin-online.eu
bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.admin-online.eu gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.admin-online.eu in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 15-05-2018.

Persoonsgegevens

Admin-online is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Admin-online om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Admin-online zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Admin-online jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen.
Onze Privacy verklaring kunt u op www.admin-online.eu raadplegen

Aansprakelijkheid derden jegens de houder van de website

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s e.d. – alsook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Admin-online , voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Admin-online niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) overdragen, verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden

De door Admin-online verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Admin-online streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door Admin-online ingericht en worden ook niet door Admin-online onderhouden. Admin-online aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Admin-online.